ඔබේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ මනාප ප්‍රතිපල
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ
56.63%
19
19
විමල් වීරවංශ
29.05%
16
16
බන්දුල ගුණවර්ධන
23.45%
8
8
උදය ගම්මන්පිල
17.78%
21
21
සරත් වීරසේකර
15.86%
සමඟි ජන බලවේගය
26.78%
20
20
සජිත් ප්‍රේමදාස
28.31%
1
1
පාඨලී චම්පික රණවක
27.66%
10
10
හර්ෂ ද සිල්වා
20.56%
18
18
එරන්ද වැලිඅංගේ
16.78%
එක්සත් ජාතික පක්ෂය
12.00%
15
15
රනිල් වික්‍රමසිංහ
27.23%
21
21
සුසිල් කි‍ඳෙල්පිටිය
24.60%
18
18
රවි කරුණානායක
24.30%
12
12
දයා ගමගේ
19.19%
ජාතික ජන බලවේගය
4.54%
1
1
අනුර කුමාර දිසානයක
41.16%
17
17
විමල් කැටිපෙආරච්චි
28.56%
5
5
චන්දන සූරියාඅරච්චි
26.73%
11
11
නිරූපා සේරසිංහ
15.53%